RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja regulaminu organizacyjnego

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora pod
Nr XIII/2001r. i posiada osobowość prawną

2. Miejskie Centrum Kultury działa m.in. na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 406)
2) Statutu Miejskiego Centrum Kultury, nadanego Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
nr XLII/477/2013 w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury.

3. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład oraz zasady działania Rady Programowej.

4. Zasady gospodarki finansowej MCK reguluje rozdział 3 Ustawy z dnia 25.10.1991r.,
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.406) oraz Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

5. Zasady dokonywania rozliczeń finansowych i materiałowych oraz kontroli finansowej
w MCK regulują:
1) Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych MCK,
2) Instrukcja gospodarki kasowej,
3) Instrukcja inwentaryzacyjna,
4) Regulamin udzielania zamówień publicznych,
5) Regulamin kontroli zarządczej.


§ 2
1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) MCK – Miejskie Centrum Kultury,
2) Dyrektor – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
3) Kierownik – Kierownik Działu,
4) Komórka organizacyjna – Dział, samodzielne stanowisko,
5) Rada – Rada Programowa.


ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3
1. W skład MCK wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

2. Osoba zarządzająca MCK:
1) Dyrektor – 1 etat.

3. Komórki organizacyjne MCK
1) Dział Finansowo – Księgowy
a. Główny księgowy (kierownik działu) – 1 etat,
b. Zastępca głównego księgowego z funkcją kadrowej – 1 etat,
c. Specjalista ds. rozliczeń finansowych – 1 etat.

2) Dział Organizacji Imprez
a. Kierownik Działu Organizacji Imprez – 1 etat,
b. Specjalista ds. organizacji imprez – 1 etat,
c. Specjalista ds. organizacji imprez – 1 etat,
d. Specjalista ds. organizacji imprez – 1 etat,
e. Specjalista ds. organizacji imprez – 1 etat,
f. Specjalista ds. rozliczania imprez – 1 etat,
g. Instruktor ds. zespołu tańca ludowego „Gorzowiacy” ¾ etatu,

3) Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy zewnętrznych
a. Kierownik Działu Marketingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych – 1 etat,
b. Specjalista ds. marketingu i reklamy – 1 etat,
c. Specjalista ds. promocji i mediów elektronicznych – 1 etat.

4) Dział Administracyjny
a. Kierownik Działu Administracyjnego – 1 etat,
b. Specjalista ds. obsługi obiektu – 1 etat,
c. Specjalista ds. obsługi obiektu – 1 etat,
d. Specjalista ds. obsługi obiektu – 1 etat,
e. Specjalista ds. obsługi obiektu – 1 etat,

5) Samodzielne stanowiska bezpośrednio podległe Dyrektorowi
a. Asystent Dyrektora – 1 etat,
b. Kierownik Klubu Zodiak – ½ etatu,
c. Kierownik Klubu Pogodna Jesień – ½ etatu,
d. Kierownik Klubu Jedynka – ½ etatu.

Schemat organizacyjny MCK określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną część.


ROZDIAŁ III
ZASADY KIEROWANIA MCK

§ 4
Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada między innymi za:

1) realizację zadań statutowych i planów działalności, w tym gospodarowanie mieniem,
2) politykę kadrową,
3) zarządzanie finansami MCK i podejmowanie bieżących decyzji gospodarczych,
4) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań finansowych oraz decydowanie o zmianach w budżecie,
5) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
6) zatwierdzanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń, procedur, instrukcji i innych aktów przewidzianych w odrębnych przepisach,
8) warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
9) sprawowanie kontroli zarządczej w instytucji,
10) powoływanie na czas określony komisji i zespołów kontrolnych,
11) zawieranie umów z innymi podmiotami.

1. Organem doradczym w sprawach związanych z działalnością statutową MCK, jest Rada Programowa powoływana przez Dyrektora.

2. Podstawą działania Rady jest odrębny Regulamin Rady Programowej nadany przez Dyrektora MCK.

3. Dyrektor zarządza MCK przy współudziale Głównego księgowego oraz przy pomocy bezpośrednio podległych mu Kierowników komórek organizacyjnych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i granicach udzielonych im upoważnień przez Dyrektora.

4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik, który działa w granicach udzielonego upoważnienia.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem za prawidłową realizację i należyte oraz terminowe wykonywanie powierzonych im zadań, jak również za podejmowane decyzje.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach odpowiadają za powierzony im zakres pracy zgodnie z zawartymi umowami o pracę, indywidualnymi zakresami obowiązków, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyznanymi upoważnieniami i dyspozycjami wydanymi przez Dyrektora.

7. Niezależnie od komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3, Dyrektor może ustanowić inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy wynikające z potrzeb właściwej realizacji zadań określonych w Statucie MCK w trybie zmiany Regulaminu organizacyjnego.


ROZDZIAŁ IV
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 5

Dział Finansowo - Księgowy

1. Do zadań działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej
i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności;
2) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
3) przygotowywanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
5) opracowywanie projektu planu finansowego;
6) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego;
7) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej MCK, w tym m.in. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych należności bądź zobowiązań finansowych;
8) prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT;
9) regulowanie zobowiązań wobec urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych,
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów przez Dyrektora;
11) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem MCK, w tym m.in. rozliczanie inwentaryzacji,
12) wspieranie działów przy pisaniu projektów dot. pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie działalności statutowej MCK;
13) kompleksowa obsługa finansowa zadań oraz projektów realizowanych przez MCK
w ramach odrębnie zawartych umów oraz pozyskanych środków zewnętrznych;
14) kompleksowa obsługa finansowa przychodów MCK, w tym m.in. naliczanie odsetek od nieterminowych należności;
15) opiniowanie umów zawieranych przez MCK w aspekcie finansowym;
16) przygotowanie standardowych i niestandardowych raportów i analiz finansowych dla Dyrektora,
17) kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym zadań, za które dział odpowiada;
18) prowadzenie dokumentacji dotyczących realizowanych zadań;
19) aktualizowanie procedur finansowych i kontroli zarządczej oraz informowanie Dyrektora MCK o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentach wewnętrznych i zarządzeniach,
20) prowadzenie spraw z zakresu administracji kadrowej i płacowej.

§ 6

Dział Organizacji Imprez

1. Do zadań Działu organizacji imprez należy w szczególności:
1) przygotowywania propozycji programowych do planu usług kulturalnych instytucji,
2) organizacji koncertów muzycznych i innych imprez kulturalnych;
3) organizacji konkursów, przeglądów, warsztatów;
4) organizacji imprez z udziałem wykonawców;
5) organizacji imprez na zlecenie instytucji, firm i innych podmiotów;
6) opieki nad amatorskim ruchem artystycznym i jego promocji,
7) analiz merytorycznych umów dot. organizowanych przez MCK imprez, a w szczególności dokonuje opiniowania zobowiązań stron umowy w części dot. kompetencji i zadań działu;
8) współpracy i utrzymywania stałego kontaktu z artystami;
9) badania rynku kultury pod kątem wypracowania najciekawszej oferty odpowiadającej zapotrzebowaniu społecznemu,
10) prowadzenia zajęć w pracowniach tematycznych;
11) współpracy z pozostałymi działami MCK w celu realizacji zadań statutowych;
12) przygotowania materiałów niezbędnych do promocji i reklamy imprez;
13) przygotowanie scenariuszy imprez oraz nadzoru nad ich prawidłową realizacją;
14) przygotowania wykazów do uregulowania zobowiązań wobec Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi lub prawami pokrewnymi;
15) przeprowadzanie imprez organizowanych przez MCK;
16) przygotowywanie projektów dot. pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie imprez MCK;
17) współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych;
18) opracowania planów pracy MCK;
19) prowadzenia dokumentacji dot. realizowanych zadań;
20) analizy merytorycznej umów dot. organizowanych imprez oraz opracowania projektów umów we współpracy z Głównym księgowym i kierownikami pozostałych działów MCK;
21) przygotowania standardowych i niestandardowych sprawozdań dot. realizowanych zadań;
22) pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację imprez;
23) przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie planowanych imprez.


§ 7

Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy zewnętrznych

1. Do zadań Działu Marketingu i Pozyskiwania Funduszy zewnętrznych należy w szczególności:
1) przygotowywanie kampanii reklamowej imprez, współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi w mieście i regionie w zakresie promocji imprez,
2) działania mające na celu promocję MCK i kontakt z mediami,
3) redakcję wydawnictw promocyjnych,
4) monitorowanie efektów podejmowanych działań promocyjnych,
5) kształtowanie korzystnego wizerunku firmy,
6) pozyskiwanie środków ze źródeł unijnych i krajowych,
7) opracowywanie wniosków o dofinansowanie,
8) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej projektów,
9) nadzór nad poprawną realizacją oraz prowadzenie dokumentacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
10) archiwizację dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
11) analizę merytoryczną umów dotyczących promocji i reklamy działalności MCK oraz przygotowywanie projektów umów związanych z promocją, reklamą i wynajmem powierzchni reklamowych,
12) prowadzenie działań marketingowych oraz pozyskiwania sponsorów, przygotowanie umów barterowych,
13) przygotowywanie długoterminowych umów z kontrahentami w powyższym zakresie,
14) pozyskiwanie kontrahentów do współpracy w zakresie sprzedaży usług w mieście i regionie,
15) działania z zakresu marketingu i reklamy wynikające z odrębnych umów,
16) sprzedaż usług Miejskiego Centrum Kultury,
17) sprzedaż powierzchni reklamowych, znajdujących się w dyspozycji MCK,
18) przygotowanie analizy merytorycznej umów dot. organizowanych przez MCK imprez, a w szczególności opiniowanie zobowiązań stron umowy w części dot. reklamy, sponsoringu i sprzedaży usług,
19) propozycje aktualizacji cenników usług świadczonych przez MCK we współpracy
z kierownikami pozostałych działów i głównym księgowym,
20) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań,
21) przygotowanie warunków w zakresie promocji i sprzedaży oferty programowej z samorządami w województwie lubuskim,
22) wypracowywanie na potrzeby dyrektora instytucji dobrych relacji z mediami, proponowanie umów w tym zakresie,
23) nadzór nad przygotowywaniem konferencji prasowych,
24) opracowywanie rocznego planu sprzedaży i promocji usług MCK oraz planu współpracy z zespołem w tym zakresie,
25) przygotowanie dla poszczególnych działów informacji dotyczącej kosztów związanych
z realizacją umów w części dotyczącej kompetencji, zadań działu,
26) przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie realizacji zadań działu,
27) wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresów obowiązków pracowników lub zleconych przez dyrektora MCK.

§ 8

Dział Administracyjny

1. Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:
1) terminowe i prawidłowe wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa;
2) dbałość o stan techniczny budynków i obiektów oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;
3) wynajem, użyczenie i dzierżawa pomieszczeń MCK zgodnie z zawartymi umowami;
4) wynajem, użyczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie MCK;
5) utrzymanie czystości i porządku w budynkach i obiektach oraz na terenie przyległym, współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami,
6) kontrola i nadzór nad sprawnością instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, odgromowej, telefonicznej i teleinformatycznej,
7) prowadzenie spraw z zakresu BHP i ppoż dotyczących instytucji zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
8) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i ubezpieczenia mienia MCK;
9) dokonywanie zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów;
10) nadzór nad realizacją umów zawartych ze specjalistycznymi firmami;
11) terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań;
12) przygotowywanie dla poszczególnych działów informacji dot. kosztów związanych
z realizacją umów w części dot. kompetencji i zadań działu,
13) współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych;
14) współpraca z innymi działami przy realizacji zadań statutowych,
15) prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych zadań;
16) przygotowanie standardowych i niestandardowych sprawozdań dot. realizowanych zadań;
17) pozyskiwanie dodatkowych środków z wykorzystaniem zasobów majątkowych MCK oraz wykwalifikowanych pracowników;
18) przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie realizacji zadań działu,
19) obserwację obrazu z kamer monitorujących budynki MCK oraz niezwłoczne zgłaszanie awarii obrazu z kamer, a w przypadku niszczenia mienia MCK i/lub naruszania porządku publicznego, powiadamianie także przedstawicieli organów porządku publicznego.


§ 9

Asystent Dyrektora

1. Do zadań Asystenta Dyrektora należy w szczególności:

1) realizacja zadań w zakresie planowania i organizowania pracy Dyrektora, organizowania przepływu i ewidencji dokumentów i informacji wewnątrz oraz na zewnątrz MCK;
2) prowadzenie dokumentacji dotyczących funkcjonowania MCK i ich aktualizacja;
3) prowadzenie archiwum zakładowego,
4) obsługa centrali telefonicznej;
5) kompletowanie, weryfikowanie, przygotowywanie i przedkładanie Dyrektorowi projektów umów i innych dokumentów do podpisu,
6) prowadzenie kasy w przypadku nieobecności osoby się zajmującej nią oraz sporządzanie raportów kasowych,
7) udział w organizacji imprez własnych MCK lub zleconych a w szczególności imprez
o charakterze masowym,
8) wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu obowiązków lub zleconych przez dyrektora MCK,
9) nadzór nad procedurami kontroli zarządczej.

§ 10

Kierownik Klubu Zodiak

1. Do zadań Kierownika Klubu: „Zodiak” należy w szczególności:
1) nadzór merytoryczny nad całością działalności klubu,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem klubu,
3) koordynowanie bieżącej działalności klubu,
4) organizowanie prac w sekcjach tematycznych oraz ich monitoring,
5) nadzór nad całokształtem działań administracyjnych w porozumieniu z MCK,
6) właściwe gospodarowanie mieniem klubu,
7) dysponowanie środkami finansowymi instytucji oraz regularne rozliczanie się z księgowością MCK,
8) przygotowywanie projektu planu finansowego dotyczącego klubu,
9) przygotowywanie planu merytorycznego działalności klubu,
10) przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności klubu, w szczególności sprawozdania z działalności merytorycznej,
11) współpraca z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w porozumieniu i za zgodą dyrektora MCK.


§ 11

Kierownik Klubu Pogodna Jesień

1. Do zadań Kierownika Klubu: „Pogodna Jesień” należy w szczególności:
1) nadzór merytoryczny nad całością działalności klubu,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem klubu,
3) koordynowanie bieżącej działalności klubu,
4) organizowanie prac w sekcjach tematycznych oraz ich monitoring,
5) nadzór nad całokształtem działań administracyjnych w porozumieniu z MCK,
6) właściwe gospodarowanie mieniem klubu,
7) dysponowanie środkami finansowymi instytucji oraz regularne rozliczanie się z księgowością MCK,
8) przygotowywanie projektu planu finansowego dotyczącego klubu,
9) przygotowywanie planu merytorycznego działalności klubu,
10) przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności klubu, w szczególności sprawozdania z działalności merytorycznej,
11) współpraca z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w porozumieniu i za zgodą dyrektora MCK.

§ 12

Kierownik Klubu Jedynka

1. Do zadań Kierownika Klubu: „Jedynka” należy w szczególności:
1) nadzór merytoryczny nad całością działalności klubu,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem klubu,
3) koordynowanie bieżącej działalności klubu,
4) organizowanie prac w sekcjach tematycznych oraz ich monitoring,
5) nadzór nad całokształtem działań administracyjnych w porozumieniu z MCK,
6) właściwe gospodarowanie mieniem klubu,
7) dysponowanie środkami finansowymi instytucji oraz regularne rozliczanie się z księgowością MCK,
8) przygotowywanie projektu planu finansowego dotyczącego klubu,
9) przygotowywanie planu merytorycznego działalności klubu,
10) przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności klubu, w szczególności sprawozdania z działalności merytorycznej,
11) współpraca z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w porozumieniu i za zgodą dyrektora MCK.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Zmiany postanowień regulaminu wprowadza się w drodze Aneksu w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania pracowników z treścią regulaminu.

Pobierz PDFOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 12.02.2014
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 260