RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie nowych wpisów kontroli.

Kontrole

2011

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

02-16.08.2011

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Renata Parys – komisarz skarbowy

Sylwia Palicka - referent

Upoważnienie nr KP/505-192/11 z dnia 02.08.2011

Podatek od towarów i usług VAT – zwrot za okres 01.04.2011 – 31.05.2011

brak

brak

2.

14.10.2011

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

 

Kpt. Dariusz Derda

Upoważnienie nr PZ – 5580/102/2011

·       przygotowanie organizacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym: wdrożenie do stosowania i przestrzegania na terenie obiektu postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz znajomości instrukcji przez użytkowników obiektu; prowadzenie praktycznych sprawdzianów organizacji oraz warunków ewakuacji

·       stopień palności elementów zastosowanych do wykończenia wnętrz,

·       Stan techniczny instalacji użytkowych,

·       wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa oraz sprawdzenia ich stanu technicznego, prowadzonych przeglądów i konserwacji,

·       warunki techniczno-użytkowych dróg pożarowych,

·       szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

·       stan przeciwpożarowy zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,

·       inne warunki techniczno-użytkowe mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie

Decyzja nr 57/PZ/2011 z dnia 07.11.2011

Decyzja nr 58/PZ/2011 z dnia 07.11.2011

Decyzja nr 57/PZ/2011 z dnia 07.11.2011

Decyzja nr 58/PZ/2011 z dnia 07.11.2011


2012

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

04.07.2012

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

 

Kpt. Dariusz Derda

Upoważnienie nr PZ – 5580/56/2012

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nakazanych do wykonania  Miejskiemu Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Drzymały 26 Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. nr 58/PZ/2011 z dnia 07.11.2011r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 04.07.2012r.

Decyzja nr 32/PZ/2012 z dnia 10.07.2012r.

Decyzja nr 32/PZ/2012 z dnia 10.07.2012r.

2.

6,15,21.11.2012r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Oddział w Gorzowie Wlkp.

Starszy inspektor pracy - specjalista, Szczepan Przybylak

·   Zatrudnianie cudzoziemców

·   Wynagrodzenie za pracę 

Wystąpienie nr rej. 17089-5310-K066-Ws01/12 z dnia 22.11.2012r.

Protokół kontroli nr rej. 17089-5310-k066-Pt/12 z dnia 22.11.2012r.

Wystąpienie nr rej. 17089-5310-K066-Ws01/12 z dnia 22.11.2012r.

3.

19.11.2012-21.12.2012

Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Janusz Rutkowski – główny specjalista

Upoważnienie nr WOR-III.0052.719.2012.KS

 

Joanna Żurawicz – główny specjalista

Upoważnienie nr WOR-III.0052.720.2012.KS

 

·   gospodarka finansowa Miejskiego Centrum Kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.01.2013r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Drzymały 26 w dniach od 19.11.2012r. do 21.12.2012r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.01.2013r.


2013

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

22-23.01.2013

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp.

Wiesław Koralewski – inspektor nadzoru budowlanego PINB dla miasta Gorzowa Wlkp.

Upoważnienie nr SA.RR.0104-3/12

 

Radosław Rajczyk

Referent prawno-administracyjny PINB dla miasta Gorzowa Wlkp.

Upoważnienie nr SA.RR.0104-1/12

 

Stan techniczny budynku Miejskiego centrum Kultury o numerze ewidencyjnym 1000;1.

brak

brak

2.

27-28.02.2013

Komórka BHP Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Grzegorz Nidecki – specjalista ds. bhp

Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Protokół z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 08.03.2013r.

-

3.

12.09.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział W Gorzowie Wielkopolskim Wydział  Kontroli Płatników Składek

Dorota Kordacka – inspektor kontroli ZUS

Upoważnienie nr 1120130900151

·       Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

·       Ustalanie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

·       Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

·       Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

brak

brakOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 12.02.2014
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 043