RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w roku 2018


Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się z zapytaniem o wynagrodzenie miesięczne netto za świadczenie usługi w zakresie doradztwa prawnego, obsługi prawnej i reprezentacji prawnej.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nr 6/2018 dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 30 000 euro.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na obsłudze prawnej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. Obsługa prawna powinna być prowadzona w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.233 t.j.). 1) Przez „obsługę prawną” rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego
w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych i ustawy prawo o adwokaturze,
a w szczególności:
a) udzielanie porad i konsultacji prawnych w bieżących sprawach związanych z działalnością Zamawiającego,
b) przygotowywanie ustnych i pisemnych opinii prawnych,
c) opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych jednostki (regulaminów, zarządzeń, decyzji i innych),
d) udział w redagowaniu umów, pism, wniosków oraz innych dokumentów przy których sporządzeniu niezbędna jest pomoc radcy prawnego;
d) opiniowanie złożonych przez Zamawiającego projektów umów, pism oraz innych dokumentów pod względem formalno – prawnym,
e) doradztwo prawne w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, szczególnymi, organami egzekucyjnymi oraz Krajowej Izby Odwoławczej,
f) interpretowanie obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o ich zmianach, uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach uchybień,
g) informowanie Zamawiającego o obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Zamawiającego,
h) reprezentowania Zamawiającego przed organami państwa, w szczególności przed sądami powszechnymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach
z zakresu zlecenia lub mających związek ze zleceniem,
i) wykonywania innych czynności związanych z ochroną interesów Zamawiającego.

2. Warunki współpracy:
a) za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe plus należny podatek VAT, płatne z dołu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury (data wpływu) w siedzibie Zamawiającego, na rachunek bakowy wskazany na fakturze.
b) Wykonawcy należy się dodatkowo zwrot kosztów podróży związanej z wykonywaniem czynności o których mowa w pkt. 1, jeżeli wyjazd nastąpi na wyraźne polecenie Zamawiającego z zastrzeżeniem zdania ostatniego. Kwota kosztów podlegających zwrotowi ustalana będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów do miejsca i z miejsca wykonywania czynności oraz stawki za 1 kilometr w wysokości 90 gr (dziewięćdziesiąt groszy) netto za kilometr lub kwocie równej kosztom przejazdu pociągiem pierwszej klasy.
c) Wykonawca będzie wykonywał obowiązki określone w pkt. 1 w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zamawiającego będzie w razie konieczności wykonywał przedmiot umowy ponad ustalony wymiar, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w miejscu i czasie uzgodniono każdorazowo przez strony,
d) Wykonawca jest obowiązany zachować tajemnicę zawodową przy wykonywaniu zleconych czynności,
e) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich wszelkich dokumentów, danych czy informacji otrzymanych od Zamawiającego przy wykonywaniu niniejszej umowy.

3. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna od 01.02.2018 do 31.12.2018 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
3. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
7. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury lub e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl. Termin składania ofert do dnia 29.01.2018 r. do godziny 12:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Sołtysiak - Matyasz,
tel. 697 919 229 email: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1. Cena
Maksymalna ilość – 50 pkt

2. Doświadczenie
Maksymalna ilość – 30 pkt, tj.

udokumentowane:
1) wiedza i doświadczenie z przedmiotowej dziedziny – 15 pkt
2) doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami w charakterze radcy prawnego/adwokata – 15 pkt

3. Kwalifikacje
Maksymalna ilość – 20 pkt, tj.

udokumentowane

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu – 20 pkt

Brak tych dokumentów – 0 pkt.

7. Pozostałe informacje

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
 • Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Zapytanie ofertowe Plik PDF do pobrania


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w roku 2018 przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.


Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się z zapytaniem o wynagrodzenie netto usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustaw towarzyszących, polegającej na:

1. przeprowadzaniu postępowania i wykonywaniu pełnej dokumentacji postępowania tj.:

 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • ogłoszenia o zamówieniu,
 • formularza ofertowego,
 • protokołu postępowania,
 • dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową Zamawiającego,

2. prowadzeniu z Zamawiającym konsultacji dotyczących postępowania:

 • redagowaniu, przy udziale Zamawiającego, pism dotyczących postępowania i pod potrzeby audytu i kontroli,
 • redagowaniu wszystkich pism towarzyszących postępowaniu,

3. uczestniczenie po stronie Zamawiającego w kontrolach postępowania o zamówieniach publicznych w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania i udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących postępowań.

W przypadku postępowania odwoławczego pełnomocnictwo będzie przedmiotem niniejszej umowy.

W ofercie należy podać koszt jednostkowy przygotowania, przeprowadzenia i obsługi przeprowadzonego postępowania. Koszt ten obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę usługi w związku z realizacją zlecenia obejmującego przeprowadzenie postępowania.

Kryteria oceny oferty:

1. Cena
Maksymalna ilość – 50 pkt

2. Doświadczenie
Maksymalna ilość – 20 pkt, tj.

udokumentowane:

1) prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych i postępowań ubiegania się o nie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych – maksymalna ilość - 15 pkt:

 • doświadczenie od 0 do 5 lat – 0 pkt,
 • doświadczenie od 5 do 10 lat – 5 pkt,
 • doświadczenie powyżej 10 lat - 15 pkt

2) publikacje na temat zamówień publicznych
Maksymalna ilość – 5 pkt

 • publikacje 0 – 2 artykułów – 0 pkt
 • publikacje powyżej 2 artykułów – 5 pkt

3. Kwalifikacje
Maksymalna ilość – 30 pkt, tj.

udokumentowane

 • posiadanie Certyfikatu konsultanta, eksperta ds. zamówień publicznych KIGNET LEX – 5 pkt
 • członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie – 5 pkt
 • posiadanie uprawnień Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych – 5 pkt
 • członkostwo w Organizacji o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającej Rzeczoznawców – 5 pkt
 • udokumentowane uczestnictwo w spotkaniach członkowskich przynajmniej jeden raz w roku – 5 pkt
 • udokumentowana aktualizacja wiedzy z zakresu zamówień publicznych przynajmniej jeden raz w roku (kursy i szkolenia) – 5 pkt

Brak tych dokumentów – 0 pkt.


Termin składania ofert do dnia 22.01.2018 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury lub e-mailem joanna.soltysiak@mckgorzow.pl.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Sołtysiak – Matyasz
e-mail joanna.soltysiak@mckgorzow.pl, te. 697919229

Zapytanie ofertowe Plik PDF do pobrania

Wynik postępowania Plik PDF do pobraniaOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 24.01.2018
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 17.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 028