RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole

2011

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

02-16.08.2011

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Renata Parys – komisarz skarbowy

Sylwia Palicka - referent

Upoważnienie nr KP/505-192/11 z dnia 02.08.2011

Podatek od towarów i usług VAT – zwrot za okres 01.04.2011 – 31.05.2011

brak

brak

2.

14.10.2011

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

 

Kpt. Dariusz Derda

Upoważnienie nr PZ – 5580/102/2011

·       przygotowanie organizacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu, w tym: wdrożenie do stosowania i przestrzegania na terenie obiektu postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz znajomości instrukcji przez użytkowników obiektu; prowadzenie praktycznych sprawdzianów organizacji oraz warunków ewakuacji

·       stopień palności elementów zastosowanych do wykończenia wnętrz,

·       Stan techniczny instalacji użytkowych,

·       wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa oraz sprawdzenia ich stanu technicznego, prowadzonych przeglądów i konserwacji,

·       warunki techniczno-użytkowych dróg pożarowych,

·       szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

·       stan przeciwpożarowy zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,

·       inne warunki techniczno-użytkowe mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie

Decyzja nr 57/PZ/2011 z dnia 07.11.2011

Decyzja nr 58/PZ/2011 z dnia 07.11.2011

Decyzja nr 57/PZ/2011 z dnia 07.11.2011

Decyzja nr 58/PZ/2011 z dnia 07.11.2011


2012

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

04.07.2012

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

 

Kpt. Dariusz Derda

Upoważnienie nr PZ – 5580/56/2012

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nakazanych do wykonania  Miejskiemu Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Drzymały 26 Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. nr 58/PZ/2011 z dnia 07.11.2011r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 04.07.2012r.

Decyzja nr 32/PZ/2012 z dnia 10.07.2012r.

Decyzja nr 32/PZ/2012 z dnia 10.07.2012r.

2.

6,15,21.11.2012r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Oddział w Gorzowie Wlkp.

Starszy inspektor pracy - specjalista, Szczepan Przybylak

·   Zatrudnianie cudzoziemców

·   Wynagrodzenie za pracę 

Wystąpienie nr rej. 17089-5310-K066-Ws01/12 z dnia 22.11.2012r.

Protokół kontroli nr rej. 17089-5310-k066-Pt/12 z dnia 22.11.2012r.

Wystąpienie nr rej. 17089-5310-K066-Ws01/12 z dnia 22.11.2012r.

3.

19.11.2012-21.12.2012

Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Janusz Rutkowski – główny specjalista

Upoważnienie nr WOR-III.0052.719.2012.KS

 

Joanna Żurawicz – główny specjalista

Upoważnienie nr WOR-III.0052.720.2012.KS

 

·   gospodarka finansowa Miejskiego Centrum Kultury w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.01.2013r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Drzymały 26 w dniach od 19.11.2012r. do 21.12.2012r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.01.2013r.


2013

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

22-23.01.2013

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp.

Wiesław Koralewski – inspektor nadzoru budowlanego PINB dla miasta Gorzowa Wlkp.

Upoważnienie nr SA.RR.0104-3/12

 

Radosław Rajczyk

Referent prawno-administracyjny PINB dla miasta Gorzowa Wlkp.

Upoważnienie nr SA.RR.0104-1/12

 

Stan techniczny budynku Miejskiego centrum Kultury o numerze ewidencyjnym 1000;1.

brak

brak

2.

27-28.02.2013

Komórka BHP Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Grzegorz Nidecki – specjalista ds. bhp

Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Protokół z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 08.03.2013r.

brak

3.

12.09.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział W Gorzowie Wielkopolskim Wydział  Kontroli Płatników Składek

Dorota Kordacka – inspektor kontroli ZUS

Upoważnienie nr 1120130900151

·       Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

·       Ustalanie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

·       Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

·       Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

brak

brak


2014

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

11.04.2014

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pro Europa Viadrina

Aleksandra Chudzik
Marcin Guła

Kontrola projektu 203/13 organizacja VII Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych „Alte Kameraden 2013”

brak

brak


2015

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

24.02.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

Anna Stępień – st. asystent
Elżbieta Zaborska –mł. asystent
upoważnienie nr 307 z dnia 23.02.2015

 

ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu: Amfiteatr

protokół kontroli Nr HK-52-39/15

brak


2016

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

04.04.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

Anna Stępień – st. asystent
Elżbieta Zaborska – mł. asystent
upoważnienie nr 697 z dnia 04.04.2016

ocena stanu sanitarno-higienicznego (w tym stanu technicznego pomieszczeń, postępowanie z odpadami): Amfiteatr, MCK ul. Drzymały 26

protokół kontroli nr HK-545-104/16 z dnia 15.04.2016

brak

2.

29.08.2016-23.09.2016

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Audytu Wewnętrznego i Analiz Urzędu Miasta

Włodzimierz Buszkiewicz-główny specjalista
upoważnienie nr 855/2016 z dnia 24.08.2016

Kontrola kompleksowa, gospodarki finansowej instytucji kultury za rok 2013 i I poł. 2016

wystąpienie pokontrolne z dnia 19.10.2016 AKA-III.1711.14.2016.WB

wystąpienie pokontrolne z dnia 19.10.2016

3.

27.10.2016

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze oddz. w Gorzowie Wlkp.

Szczepan Przybylak- st. inspektor pracy, specjalista

prawo pracy

protokół kontroli z dnia 28.10.2016 Nr rej. 170089-5310-KO65-Pt/16

protokół kontroli z dnia 28.10.2016


2017

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

12.05.2017

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

mł. Asp. Michał Mołodczak –Starszy Inspektor Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, leg.służbowa: 16/2017

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie Amfiteatru

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
PZ.5580.25.2017

Decyzja nr 14/PZ/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z 12.06.2017 r.


2018

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI               

WNIOSKI
I ZALECENIA                    

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ  

1.

19.03.2018

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

Elżbieta Zaborowska -
Asystentka Sekcji Higieny Komunalnej,
Nr upoważ. 34,478

Iwona Marciniak –
mł. Asystentka Sekcji Higieny Komunalnej,
Nr upoważ. 12,478

 

Ocena stanu sanitarno-higienicznego (w tym technicznego pomieszczeń, postępowania z odpadami)

Protokół kontroli
Nr HK-545-141/18

brakOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 297