RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie nowego ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500122529-N-2018 z dnia 31-05-2018 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzenia kulturalnego pn. XXX Międzynarodowy Festiwal Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2018 w terminie 7 czerwca 2018 r. łącznie z realizacja telewizyjną, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 21021416400000, ul. ul. Drzymały 26, 66400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7202911, e-mail admin@emceka.pl, faks 0-95 7202911 wew. 28.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mckgorzow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Jednostka Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzenia kulturalnego pn. XXX Międzynarodowy Festiwal Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2018 w terminie 7 czerwca 2018 r. łącznie z realizacja telewizyjną, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w 2018 roku
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem zmontowanej na okoliczność wydarzenia pn. XXX Międzynarodowy Festiwal Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2018 w ramach „Dni Gorzowa 2018” konstrukcji wraz z obsługą techniczną.
II.5) Główny Kod CPV: 79952100-3
Dodatkowe kody CPV:
79993100-2,
92370000-5,
32342400-6,
31500000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 150000
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający – Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski, samorządowa jednostka kultury, zw. dalej Zamawiającym – w dniu 16 kwietnia 2018 r. dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert na obsługę techniczną trzech wydarzeń o wartości powyżej równowartości 30 000 euro, organizowanych w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 r. Jedną z imprez jest wydarzenie pn. „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Dni Gorzowa 2018”, której kompleksową obsługę techniczną realizować będzie Wykonawca oferty, która wybrana została jako najkorzystniejsza, tj. Agencja Usługowa LETUS Lidia Taborowska, ul. Rogalińskiego 12, 60-267 Poznań, zw. dalej Wykonawcą. W dniu 4 maja 2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranej oferty, tymczasem dnia 15 maja 2018 r. Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wlkp., zw. dalej Stowarzyszeniem, zwróciło się z prośbą o współpracę w zakresie kompleksowej obsługi technicznej (scena, nagłośnienie, oświetlenie, ekrany Led wraz z obsługą) łącznie ze współpracą w zakresie realizacji telewizyjnej XXX Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2018, również zw. dalej Festiwalem, który miałby mieć miejsce w dniu 7 czerwca 2018 roku (wraz z próbami telewizyjnymi w dniu 6 czerwca), tj. w czasie kiedy będą już mieć miejsce montaże techniczne do realizacji Dni Gorzowa 2018, a ich kompleksowa obsługa techniczna będzie wykonywana przez Wykonawcę wybranej oferty. Zobowiązany jest On warunkami zawartej już dnia 4 maja 2018 r. umowy m. in. do zmontowania od dnia 4 czerwca 2018 r. dużej sceny oraz aparatury nagłaśniającej, instalacji oświetleniowej oraz ekranów LED i kamer, co do których postawiono szczególne techniczne wymagania, oraz do wynajmu konstrukcji wraz z obsługą w dniach 8-10 czerwca 2018 r., tj. w ramach planowego wydarzenia „Dni Gorzowa 2018”. Zamawiający rozumiejąc rangę Festiwalu, cieszącego się szczególną estymą, organizowanego przez mniejszość Romską, na stałe wpisaną w społeczność i realia gorzowskie, przychylił się do prośby. Mając jednak świadomość kolizji logistycznej zaplanowanych wydarzeń z Festiwalem, zbadał rynek i w ramach bardzo wnikliwej oceny stwierdza, że czynności związane z kompleksową obsługą techniczną XXX Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa finansowo i organizacyjnie nie mogą być wykonywane osobno przez drugiego Wykonawcę. Technicznie jest to niemożliwe, ponieważ godziłoby w warunki umowy zawartej z Wykonawcą kompleksowej obsługi technicznej planowego wydarzenia „Dni Gorzowa 2018”. Niemożliwym jest demontaż zbudowanych konstrukcji, montaż i demontaż nowej konstrukcji dużej sceny i zaplecza przyscenicznego, w tym aparatury nagłaśniającej, instalacji oświetleniowej oraz ekranów LED i kamer, co do których postawiono szczególne techniczne wymagania i wynajem konstrukcji wraz z obsługą w dniu 7 czerwca 2018 r. na użytek pozaplanowej (wydarzenie planowano w innym terminie oraz w mniejszym zakresie) w tym terminie realizacji wydarzenia „XXX Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2018”, wraz z realizacją telewizyjną 7 czerwca oraz gotowością do prób telewizyjnych już w dniu 6 czerwca ponieważ w miejscu tym w ramach planowanego wydarzenia „Dni Gorzowa 2018” zostanie budowana od 4 czerwca 2017 r. konstrukcja sceniczna i zaplecza pozascenicznego. Zamawiający znając specyfikę wydarzeń kulturalnych polegających na występach artystycznych ma świadomość konieczności umożliwienia prób i na tym etapie stwierdza kolejną kolizję logistyczną, ponieważ w czasie o którym mówią warunki zawartej z Wykonawcą umowy na kompleksową obsługę techniczną „Dni Gorzowa 2018 r.” będą trwać montaże pod planowane występy, a niezbędnym jest umożliwienie prób Zespołom Cygańskim oraz telewizji w terminie wcześniejszym niż ten o którym mówi zawarta umowa na kompleksową obsługę techniczną „Dni Gorzowa 2018”. Realizacja czynności związanych z kompleksową obsługą techniczną musi mieć miejsce od 2 czerwca 2018 r. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz ze względu na ochronę praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, a także ze względu na to, że nie istnieje żadne rozsądne rozwiązanie alternatywne, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia opisane okoliczności skazują Zamawiającego na udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie z wolnej ręki na usługę, która może być wykonana tylko przez jednego Wykonawcę oraz na zawarcie w wyniku negocjacji dodatkowej umowy z Wykonawcą kompleksowej obsługi technicznej „Dni Gorzowa 2018”.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Agencja Usługowa LETUS Lidia Taborowska, , Rogalińskiego 12, 60-267, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie


Gorzów Wlkp. 16.05.2018

MCK.DMiPFZ.272-7.18.JSM

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż pawilonów namiotowych dla wystawców w ramach projektu
pn. „Dni Gorzowa 2018” i „Koniec Lata Party”

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
39522530-1 (namioty)
45223800-4 (montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji)
44200000-2 (wyroby konstrukcyjne)
79952000-2 (usługi w zakresie organizacji imprez).


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 66-400 Gorzów Wielkopolskiego
te. 95/720-29-11

II. Tryb
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nr 6/2018 dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 30 000 euro.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa wynajmu namiotów oraz niezbędnej infrastruktury wraz z transportem oraz usługą montażu i demontażu w ramach projektu pn. „Dni Gorzowa 2018”.

Wyposażenie techniczne:
Wynajem namiotów oraz niezbędnej infrastruktury wraz z transportem oraz usługą montażu
i demontażu na wydarzenia:


Dni Gorzowa 2018

Zamawiający zamawia 38 szt. pawilonów namiotowych o wymiarach 3 m x 3m
bez wyposażenia i podłogi w terminie 9/10 czerwca 2018 celem wykorzystania na stoiska promocyjne i wystawiennicze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości stoisk. Cena powinna zawierać usługę montażu, demontażu oraz koszty ew. transportu.
Lokalizacja: Rondo Św. Jerzego przy tzw. Dominancie

IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminach
montaż od 09.06.2018 gotowość na godzinę 09:00, demontaż 10.06.2018 od godziny 20:00

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 100%.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

2.1. Sposób oceny kryterium „Cena” Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca
z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”:
 Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:
a) oferty,
b) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia,
c) Wykonawca złoży zaakceptowaną, zaparafowaną i podpisaną umowę, zgodną ze wzorem określonym w Załączniku nr 2
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
f) każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
g) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
h) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury
lub e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl. Termin składania ofert do dnia 21.05.2018 r. do godziny 11:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Sołtysiak - Matyasz, tel. 697 919 229 email: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl
IX. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
2. Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Załączniki:
1. Oświadczenie
2. Umowa


Gorzów Wlkp. 16.05.2018

MCK.DMiPFZ.272-6.18.JSM

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż pawilonów namiotowych wraz z wyposażeniem celem utworzenia
garderób dla artystów w ramach projektu pn. „Dni Gorzowa 2018” i „Koniec Lata Party”

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
39522530-1 (namioty)
45223800-4 (montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji)
44200000-2 (wyroby konstrukcyjne)
79952000-2 (usługi w zakresie organizacji imprez).


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 66-400 Gorzów Wielkopolskiego
te. 95/720-29-11

II. Tryb
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nr 6/2018 dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 30 000 euro.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa wynajmu namiotów oraz niezbędnej infrastruktury wraz z transportem oraz usługą montażu i demontażu w ramach projektu pn. „Dni Gorzowa 2018” i „Koniec Lata Party”.

Wyposażenie techniczne:
Wynajem namiotów oraz niezbędnej infrastruktury wraz z transportem oraz usługą montażu
i demontażu na wydarzenia:


Dni Gorzowa 2018

- pawilony namiotowe (garderoby) wymiary 6 m x 6 m - 6 szt.;
- podłoga modułowa w pawilonach - 6 szt.;

cztery garderoby typu standard:
- wyposażenie garderoby - standard (lustro pełno-postaciowe, podświetlana toaletka garderobiana, stół pod toaletkę, stół konferencyjny, 6 szt. krzeseł, wieszak stojący, wieszak na kółkach z z 12 wieszakami, kosz na śmieci, 3 gniazda zasilające o mocy 240V/16A);

dwie garderoby o podwyższonym standardzie:
- wyposażenie garderoby - standard podwyższony (lustro pełno-postaciowe, podświetlana toaletka garderobiana, stół pod toaletkę, stół konferencyjny, 6 szt. krzeseł, wieszak stojący, wieszak na kółkach z z 12 wieszakami, kosz na śmieci, dwie kanapy dwuosobowe, 2 szt. stolik kostka LED, parawan (cztery elementy), ogrzewanie lub klimatyzator, wykładzina, 3 gniazda zasilające o mocy 240V/16A);

Wszystkie garderoby (pawilony namiotowe) muszą być wyposażone w oświetlenie aranżacyjne - 6 szt.

Powyższe zamówienie będzie traktowane jako zaplecze przy sceniczne lokalizacja:
Błonia nad Wartą przy ul. Fabrycznej (pod mostem kolejowym).

Koniec Lata Party

- pawilony namiotowe (garderoby) wymiary 6 m x 6 m - 4 szt.;
- podłoga modułowa w pawilonach - 4 szt.;

cztery garderoby typu standard:
- wyposażenie garderoby - standard (lustro pełno-postaciowe, podświetlana toaletka garderobiana, stół pod toaletkę, stół konferencyjny, 6 szt. krzeseł, wieszak stojący, wieszak na kółkach z 12 wieszakami, kosz na śmieci, 3 gniazda zasilające o mocy 230V/16A);

- dwie z czterech garderób muszą być wyposażone w 12 szt. krzeseł.
Wszystkie garderoby (pawilony namiotowe) muszą być wyposażone w oświetlenie aranżacyjne - 4 szt.

Powyższe zamówienie będzie traktowane jako zaplecze przy sceniczne lokalizacja: Błonia nad Wartą przy ul. Fabrycznej (pod mostem kolejowym).


IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminach
Dni Gorzowa 2018
infrastruktura przy sceniczna:
montaż od 05.06.2018 gotowość na 06.06.2018 godzinę 09:30,
demontaż 11.06.2018 do godziny 12:00

Koniec Lata Party 2018
infrastruktura przy sceniczna:
montaż od 24.08.2018 gotowość na godzinę 09:00,
demontaż 27.08.2018 do godziny 12:00

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 100%.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

2.1. Sposób oceny kryterium „Cena” Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca
z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”:
 Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:
a) oferty,
b) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia,
c) Wykonawca złoży zaakceptowaną, zaparafowaną i podpisaną umowę, zgodną ze wzorem określonym w Załączniku nr 2
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
f) każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
g) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
h) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury
lub e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl. Termin składania ofert do dnia 21.05.2018 r. do godziny 10:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Sołtysiak - Matyasz, tel. 697 919 229 email: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl
IX. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
2. Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Załączniki:
1. Oświadczenie
2. Umowa


Gorzów Wlkp. 17.05.2018

MCK.DMiPFZ.272-9.18.JSM

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę wynajmu toalet przenośnych typu TOI - TOI z umywalkami, umywalek wraz z serwisem i zabezpieczeniem środków higienicznych podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2018 roku.


Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
90.40.00.00-1 (Usługi utylizacji nieczystości),
90.60.00.00-3 (usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na terenach miejskich lub wiejskich
oraz usługi powiązane).


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 66-400 Gorzów Wielkopolskiego
te. 95/720-29-11

II. Tryb
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nr 6/2018 dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 30 000 euro.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego toalet przenośnych z umywalkami, umywalek, z serwisem i zabezpieczeniem środków higienicznych wraz z transportem oraz opróżnianie zbiorników podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2018 roku.

Warunki techniczne:
Wykonawca wykona Usługę wynajmu toalet przenośnych typu TOI - TOI z umywalkami, umywalek wraz z serwisem i zabezpieczeniem środków higienicznych podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2018 roku tj.:


XII Międzynarodowe Spotkania Zespołów D ętych i Paradnych „Alte Kameraden 2018”
termin realizacji: 19.05.2018 w godzinach: 13:00 – 19:00
miejsce: Plac GRH naprzeciwko wjazdu na parking Nova Park
ilość toalet 4 szt.

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) transport, ustawienie i montaż przenośnych toalet sanitarnych w miejscach
i terminach wskazanych przez Zamawiającego;
2) zaopatrywaniu toalet w papier toaletowy, ręczniki toaletowe i mydło
oraz zapewnienie wody do mycia rąk w umywalkach.
Dni Gorzowa 2018
termin realizacji: 07.06.2018 – 10.06.2018

miejsca oraz ilość toalet:
Ul. Fabryczna
-27 toalet w tym dwie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz 2 umywalki dwustanowiskowe
Teren za sceną
4 toalety typu VIP oraz umywalka dwustanowiskowa
Ul. Fabryczna gastronomia
-3 toalety oraz 2 umywalki
Bulwar wschodni
- 5 toalet oraz 2 umywalki
Bulwar zachodni
- 5 toalet oraz 2 umywalki
Serwis powinien odbywać się każdego dnia po zakończonych imprezach lub następnego dnia
w godzinach porannych
Dodatkowo 1 toaleta wraz z codziennym serwisem od 02.06.2018 ustawiona pod mostem kolejowym.

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) transport, ustawienie i montaż przenośnych toalet z umywalkami, umywalek w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego;
2) zapewnienie serwisu przenośnych toalet z umywalkami, umywalek polegającego na: opróżnianiu kabin z fekaliów, myciu z odkażaniem, zalewaniu środkiem dezynfekująco – zapachowym, zaopatrywaniu w papier toaletowy, ręczniki toaletowe i mydło oraz utrzymaniu czystości całej kabiny;
3) zapewnienie wody do mycia rąk w umywalkach;
4) wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych z opróżnionych toalet przenośnych;
5) naprawa drobnych uszkodzeń kabin sanitarnych lub wymiana kabin uszkodzonych niemożliwych do naprawy na miejscu.
Koniec Lata Party 2018
termin realizacji: 24.08.2018 – 26.08.2018

miejsca oraz ilość toalet:
Ul. Fabryczna
-27 toalet w tym dwie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz 2 umywalki dwustanowiskowe
Teren za sceną
4 toalety typu VIP oraz umywalka dwustanowiskowa
Ul. Fabryczna gastronomia
-3 toalety oraz 2 umywalki
Serwis powinien odbywać się każdego dnia po zakończonych imprezach lub następnego dnia
w godzinach porannych
Dodatkowo 1 toaleta wraz z serwisem od 21.08.2018 ustawiona pod mostem kolejowym.
1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) transport, ustawienie i montaż przenośnych toalet z umywalkami, umywalek w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego;
2) zapewnienie serwisu przenośnych toalet z umywalkami, umywalek polegającego na: opróżnianiu kabin z fekaliów, myciu z odkażaniem, zalewaniu środkiem dezynfekująco – zapachowym, zaopatrywaniu w papier toaletowy, ręczniki toaletowe i mydło oraz utrzymaniu czystości całej kabiny;
3) zapewnienie wody do mycia rąk w umywalkach;
4) wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych z opróżnionych toalet przenośnych;
5) naprawa drobnych uszkodzeń kabin sanitarnych lub wymiana kabin uszkodzonych niemożliwych do naprawy na miejscu.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminach
XII Międzynarodowe Spotkania Zespołów D ętych i Paradnych „Alte Kameraden 2018” 19.05.2018

Dni Gorzowa 2018
07.06.2018 – 10.06.2018

Koniec Lata Party 2018
24.08.2018 – 26.08.2018

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 100%.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

2.1. Sposób oceny kryterium „Cena” Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca
z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”:
 Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:
a) oferty,
b) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia,
c) Wykonawca złoży zaakceptowaną, zaparafowaną i podpisaną umowę, zgodną ze wzorem określonym w Załączniku nr 2
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
f) każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
g) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
h) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury
lub e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl. Termin składania ofert do dnia 22.05.2018 r. do godziny 09:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Sołtysiak - Matyasz, tel. 697 919 229 email: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl
IX. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
2. Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Załączniki:
1. Oświadczenie
2. Umowa
3. Wynik postępowaniaOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 31.05.2018
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 31.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 560