RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie ogłoszenia

Ogłoszenia

Gorzów Wlkp., 2018-12-20

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA


1. DANE INFORMACYJNE:

1.1. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-26-93-120
tel. 95 720 29 11
fax. 95 720 29 11 w.28
e-mail: info@emceka.pl
www.mckgorzow.pl

1.2.TRYB POSTĘPOWANIA:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.NAZWA ZADANIA :
„Usługa polegająca na bankowej obsłudze Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w latach 2019-2022"

2.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługa
2.3. KOD ZAMÓWIENIA:
KOD CPV 66110000-4 – usługi bankowe

2.4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie bankowej obsługi Miejskiego Centrum Kultury, obejmującej:
a) Bieżącą obsługę bankową obejmującą:
 otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych;
 otwarcie, prowadzenie i zamknięcia rachunków;
 realizację poleceń przelewu w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego (Zamawiający będzie realizował przelewy bankowe głównie w formie elektronicznej, a przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych);
 przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego,
 dokonywanie wypłat gotówkowych,
 wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
 możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
 potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej.
 dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,
 wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald (Zamawiający uzna bieżący dostęp do wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi poprzez bankowość elektroniczną za spełnienie warunku dotyczącego codziennego wydawania rachunków, jednakże w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wydania codziennych wyciągów bankowych).
 Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
b) Pozostałe usługi bankowe:
 wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
2) Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej.
a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, w przypadku takiej konieczności wraz z dostawą i bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników.
d) Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp..
e) W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
f) Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego – 2 terminali płatniczych, modemów.
g) inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
h) W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.


2.5. REALIZACJA UMOWY, ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy prze okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Opłaty i prowizje Bank pobiera z rachunku zamawiającego
3. W terminie od dnia obowiązywania umowy (+/- 2 miesiące) Bank posiada/otworzy na terenie Miasta Gorzów Wlkp. co najmniej jedną placówkę bankową czynną co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku).

2.6 ZAMAWIAJĄCY INFORMUIJE:

1. Średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Miejskiego Centrum Kultury wynosi 500 000,00 zł.
2. Przewidywana średnia wartość pojedynczej wpłaty wyniesie około 20 000,00 zł.
3. Przewidywana średnia wartość pojedynczej wypłaty gotówkowej około 5 000,00 zł.
4. Średniomiesięczne zapotrzebowanie na blankiety czekowe wyniesie około 12 szt.
5. Liczba użytkowników bankowości elektronicznej wyniesie 3 osoby.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE DOSTARCZYĆ WINIEN WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ
3.1. Warunki udziału
3.1.1) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że
 Posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub jest utworzony na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.
 Posiada siedzibę centrali, oddziału, filii w miejscowości Gorzów Wlkp. lub, utworzy oddział, filię po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem do specyfikacji,
b) dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo),
c) zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub jest utworzony na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę..
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
3. Zamawiający zaleca złożenie ofert na formularzu oferty (wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji).
4. Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - przez wszystkie podmioty konsorcjum lub przez podmiot uprawniony do występowania w imieniu grupy Wykonawców.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:

CENA (P) (wysokość opłat i prowizji) 100%

1) Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie ze szczegółową punktacją przyznaną za poszczególne badania. Maksymalna ilość punktów 100, za wyszczególnione w tabeli parametry podstawowe oceny oferty w formularzu ofertowym
2) Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. O ocenie oferty decyduje suma wszystkich otrzymanych szczegółowych punktów oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ostatecznej oferty z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę parametrów podstawowych oceny oferty.

6.2. Badanie ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Drzymały 26 NIP 599-26-93-120 − kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@mckgorzow.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Usługa polegająca na bankowej obsłudze Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w latach 2019-2022" prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy tj. po zrealizowaniu zobowiązań wzajemnych z niej wynikających, bądź od dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 32.

8. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
8.1. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach oferty stanowiące załączniki nr 1, do niniejszej specyfikacji, i przesłanie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w pkt. 3 na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26,
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem na kopercie:
„Usługa polegająca na bankowej obsłudze Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. w latach 2019-2022"

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.2. Termin złożenia oferty: do dnia 11 stycznia 2019 roku, do godz. 11:00.
8.3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
8.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca z wyłączeniem przypadków określonych w art.93 ust.4 ustawy.

Wykaz załączników:
Zał. 1, Formularz oferty
Zał. 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Opublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 20.12.2018
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 20.12.2018
Dokument oglądany razy: 2 482