RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dezaktualizacja poprzedniego ogłoszenia

Ogłoszenia

Gorzów Wlkp., 2019-02-18

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA


1. DANE INFORMACYJNE:
1.1. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-26-93-120
tel. 95 720 29 11
fax. 95 720 29 11 w.28
e-mail: info@emceka.pl
www.mckgorzow.pl

1.2.TRYB POSTĘPOWANIA:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. NAZWA ZADANIA
„Wynajem autokaru wraz z obsługą na wyjazd Gorzowskiej Orkiestry Dętej na festiwal w Giulianova (Włochy) w dniach 27.05.2019 - 04.06.2019”

2.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługa
2.3. KOD ZAMÓWIENIA:
KOD CPV 60172000 - 4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
63511000 - 4 - Organizacja wycieczek
63516000 - 9 - Usługi zarządzania podróżą

2.4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wynajem autokaru wraz z kierowcami na wyjazd Gorzowskiej Orkiestry Dętej na festiwal w Giulianova (Włochy) w dniach 27.05.2019 - 04.06.2019,
2) organizacja postoju w Wenecji w dniu 03.06.2019r.
Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu w wyznaczonym terminie i czasie pod wskazany adres miejsca wyjazdu oraz przewóz grupy uczestników do wyznaczonego miejsca docelowego oraz transport w obrębie miejscowości festiwalowej (wyjazd na ok. 4-6 koncertów) oraz zapewnienie powrotu do miejsca początkowego.
Poprzez usługę zarządzania podróżą Zamawiający rozumie organizację podróży oraz organizację czasu wolnego uczestników podczas postoju kierowców w Wenecji, wraz
z zapewnieniem zwiedzania Wenecji z profesjonalnym przewodnikiem w dniu 03.06.2019r.

termin realizacji - 27.05.2019 - 04.06.2019

3) Przewidywany plan wyjazdu:
wyjazd z Gorzowa Wlkp. ul. Drzymały 26 w dniu 27.05.2019 r. ok godz. 22:00, przyjazd na miejsce festiwalu do Giulianova ( 64021 Giulianova (TE) - Italia ) ( prowincja Teramo/ Włochy) w dniu 28.05.2019r. ok. godz. 20:00.
W trakcie pobytu na festiwalu transport w obrębie miejscowości Giulianova (wyjazd na ok. 4-6 koncertów) oraz wyjazd z Giulianova - Teramo - Giulianova .
Wyjazd (powrót) z Giulianowa do Gorzowa Wlkp. w dniu 02.06.2019r. w późnych godzinach wieczornych po zakończeniu festiwalu (ok. 23:00). Po drodze zaplanowana jest ok.
9 godzinowa przerwa (pauza) dla kierowców w Wenecji. W czasie przerwy Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania dla uczestników wyjazdu - członków Orkiestry, organizacji wycieczki - oprowadzania po Wenecji. Czas na zwiedzanie z profesjonalnym pilotem ok. 3-4 godziny.
Powrót do Gorzowa Wlkp. planowany na dzień 04.06.2019r.
4) Liczebność grupy, bagaż: grupa maksymalnie 55 osób z dużym bagażem: rzeczy osobiste + instrumenty muzyczne + kostiumy. Orkiestra oprócz bagażu osobistego musi zabrać kostiumy oraz instrumenty muzyczne:
Instrumenty: tuby 2x w twardym pokrowcu, helikony 2x, miękki pokrowiec, zestaw perkusyjny także w pokrowcach ochronnych, dzwonki orkiestrowe w twardym pokrowcu, puzony 2x, eufonia 3x, sax baryton, trąbki 6 szt. Klarnety 5 szt. Klarnet basowy, bębny conga 2 szt . Flety 3 szt., Bęben duży marszowy, talerze.
Instrumenty nie wymagają specjalnie dostosowanego pojazdu, mogą być przewożone
w lukach bagażowych autokaru lub dodatkowej przyczepie. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować wystarczająco duży autokar, który pomieści uczestników i ich bagaż wraz
z instrumentami lub do przewozu instrumentów dodatkową przyczepkę.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Zapewnienia klimatyzowanego autokaru - jako środka transportu Uczestników - pojazdu spełniającego wymogi przewożenia osób z liczbą miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszą niż 55.
2) Zapewnienia usługi przewozowej w trakcie trwania wycieczki - Wykonawca powinien zapewnić do stałej dyspozycji wymaganą przepisami liczbę kierowców dla realizacji ramowego planu wyjazdu.
3) Zapewnienia Uczestnikom przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi w tym krótkich, uzgodnionych z zamawiającym postojów w trakcie podróży.
4) Zapewnienie transportu bagażu w tym strojów scenicznych i instrumentów - wystarczającą ilość miejsca w luku bagażowym lub też dodatkowej przyczepki
do przewozu instrumentów. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować wystarczająco duży autokar, który pomieści uczestników i ich bagaż wraz
z instrumentami lub do przewozu instrumentów dodatkową przyczepkę.

5) Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami transportu, posiadającymi ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Zabronione jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym z ruchu, kradzionym lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym.
6) W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy.
7) W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.
8) W autokarze musi znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o aktualnym terminie przydatności do użycia.
9) W czasie przerwy w podróży powrotnej, na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca, zobowiązany będzie do zaplanowania i organizacji dla uczestników wyjazdu - członków Orkiestry, wycieczki - oprowadzania po Wenecji. Czas na zwiedzanie
z profesjonalnym pilotem ok. 3-4 godziny wg harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
a) Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić program wycieczki w którym uwzględni minimalne wymagane punkty wycieczki oraz dodatkowe punkty wycieczki (w tym takie z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za wejście) jak również jeżeli będzie to wymagane ewentualny środek transportu od miejsc postoju autokaru do Wenecji czy też po Wenecji w trakcie zwiedzania.
b) Wykonawca zapewnia usługi przewodnika posiadającego odpowiednie uprawnienia w miejscach, gdzie jest to wymagane.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu biletów wstępu do wszystkich miejsc przewidzianych w programie.
3. Zamawiający zobowiązany będzie do:
1) Zapewnienia dla kierowców noclegów i wyżywienia w trakcie pobytu w Giulianova.
2) Ubezpieczenia instrumentów na czas wyjazdu - podróży i postoju oraz koncertów festiwalowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:
1) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN, na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowania usługi do 40 % wartości zamówienia pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3) Po przeprowadzeniu usługi zostanie sporządzony dokument - „protokół odbioru usługi”, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą
do wystawienia faktury za usługę.
4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
1) Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
2) Cena oferty musi zawierać:
a. cenę organizacji przejazdu w tym wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zakresu przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy winno pokrywać wszelkie koszty jakie wiążą się z wykonywaniem zamówienia,
w tym opłaty za parkingi płatne, opłaty za płatne drogi jak również ewentualne kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie transportu drogowego nałożone przez organy nadzorujące transport drogowy,
b. cenę organizacji czasu wolnego uczestników w trakcie postoju kierowców – zwiedzania w tym honorarium pilota wycieczki, biletów wstępu itp.
3) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.
4) Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
5) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przez okres realizacji zamówienia.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE DOSTARCZYĆ WINIEN WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- autokarem klimatyzowanym na minimum 55 osób, przyczepka do instrumentów,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem do specyfikacji,
2) dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo),
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wykonawcy dotyczące mi.in. wynajmu autokarów na trasach krajowych i międzynarodowych (licencja dla międzynarodowego transportu) oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
3. Zamawiający zaleca złożenie ofert na formularzu oferty (wzór stanowi załącznik
do niniejszej specyfikacji).
4. Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - przez wszystkie podmioty konsorcjum lub przez podmiot uprawniony do występowania w imieniu grupy Wykonawców.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:

CENA (P) (wysokość opłat i prowizji) 80%
Atrakcyjność programu zwiedzania Wenecji 20%

1) Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie ze szczegółową punktacją przyznaną
za poszczególne badania. Maksymalna ilość punktów 80, za wyszczególnione w tabeli parametry podstawowe oceny oferty w formularzu ofertowym.
2) Punkty za ocenę programu zwiedzania Wenecji przedstawionego przez Wykonawcę zostaną przyznane wg dokonanej przez Zamawiającego w oparciu o informacje przedstawione przez Wykonawcę na temat zakresu programu i jednakże uwzgledniającej zakres zwiedzania. Maksymalna ilość punktów 20.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę, która otrzyma największą ilość punktów w kryteriach przyjętych przez zamawiającego. O ocenie oferty decyduje suma wszystkich otrzymanych szczegółowych punktów oferty.

2. Zamawiający, po otwarciu ofert, zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia wyłącznie na zakres - Wynajem autokaru wraz z kierowcami na wyjazd Gorzowskiej Orkiestry Dętej na festiwal w Giulianova (Włochy) w dniach 27.05.2019-04.06.2019 z wyłączeniem organizacji czasu wolnego uczestników
w Wenecji. W takiej sytuacji oferty ocenione będą wg kryterium Cena 100 %.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ostatecznej oferty z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę parametrów podstawowych oceny oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Badanie ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Drzymały 26 NIP 599-26-93-120 − kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@mckgorzow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Wynajem autokaru wraz z kierowcą na wyjazd Gorzowskiej Orkiestry Dętej na festiwal w Giulianova (Włochy) w dniach 27.05.2019 - 04.06.2019” prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy tj. po zrealizowaniu zobowiązań wzajemnych z niej wynikających, bądź od dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 32.


III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach oferty stanowiące załączniki nr 1, do niniejszej specyfikacji, i przesłanie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w pkt. 3 na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26,
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem na kopercie:

„Wynajem autokaru wraz z kierowcą na wyjazd Gorzowskiej Orkiestry Dętej na festiwal w Giulianova (Włochy) w dniach 27.05.2019 - 04.06.2019”

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

2. Termin złożenia oferty: do dnia 27 lutego 2019 roku, do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca z wyłączeniem przypadków określonych w art.93 ust.4 ustawy.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczeń Wykonawcy
3. Projekt umowyOpublikował: Marcin Malinowski
Publikacja dnia: 18.02.2019
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 18.02.2019
Dokument oglądany razy: 5 179