RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zakończenie przetargów.

Ogłoszenia

„Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez:
- Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2019 organizowane w dniach: 18.05.2019 i 19.05.2019
- Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa – Kresoviana 2019 organizowane w dniach: 25.05.2019
- Koncert Adama Bałdycha – organizowany w dniach: 31.05.2019
- Dni Gorzowa – Energia Miasta! organizowane w dniach od 14.06.2019 do 16.06.2019
- Koniec Lata Party - organizowane w dniach od 24.08.2019 do 25.08.2019


I. DANE INFORMACYJNE:

1. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-26-93-120
tel. 95 720 29 11
fax. 95 720 29 11 w.28
e-mail: info@emceka.pl
www.mckgorzow.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. NAZWA ZADANIA:
„Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez:
- Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2019 organizowane
w dniach: 18.05.2019 i 19.05.2019
- Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa – Kresoviana 2019 organizowane w dniach: 25.05.2019
- Koncert Adama Bałdycha – organizowany w dniach: 31.05.2019
- Dni Gorzowa – Energia Miasta! organizowane w dniach od 14.06.2019 do 16.06.2019
- Koniec Lata Party - organizowane w dniach od 24.08.2019 do 25.08.2019”


2. RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługa
3. KOD ZAMÓWIENIA:
85121000-3 Usługi medyczne
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.

5. REALIZACJA UMOWY, ZOBOWIĄZANIA STRON

1) Umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta na okres:
- od 18.05.2019 do 19.05.2019 roku dla realizacji usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym podczas wydarzenia Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2019
- od 25.05.2019 do 25.05.2019 roku dla realizacji usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym podczas wydarzenia Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej
im. Piotra Frankowa Kresoviana 2019
- od 31.05.2019 do 31.05.2019 roku dla realizacji usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym podczas wydarzenia Koncert Adama Bałdycha
- od 14.06.2019 do 16.06.2019 roku dla realizacji usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym podczas wydarzenia Dni Gorzowa 2019 Energia Miasta!
- od 24.08.2019 – 25.08.2019 dla realizacji usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym podczas wydarzenia Koniec Lata Party
– wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.

2) Zobowiązania Zamawiającego:
a) udostępnianie Wykonawcy lokalizacji i oznaczenie punktu pomocy medycznej.
b) Miejsca świadczenia usługi:
Amfiteatr ul. Drzymały oraz Plac Grunwaldzki w Gorzowie Wlkp.
Teatr im. J. Osterwy ul. Teatralna 8 w Gorzowie Wlkp.
Błonie Nadwarciańskich przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

3) Zobowiązania Wykonawcy:
a) zapewnienie jednego zespołu wyjazdowego bez lekarza odpowiadającego wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemy lub ratownik medyczny
b) zapewnienie jednego patrolu ratowniczego składającego się co najmniej z dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pomocy wyposażonych w torbę ratunkową zawierającą co najmniej: rurki ustno-gardłowe, ssak ręczno- mechaniczny,
worek samorozprężalny, rurki krtaniowe, kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne, opatrunki o różnych wymiarach, środek do dezynfekcji skóry, roztwór soli fizjologicznej 500 ml, rękawiczki jednorazowe, worek plastikowy z zamknięciem na odpady, płyn do dezynfekcji rąk, nożyczki, folie izotermiczne;
c) zapewnienie środków łączności bezprzewodowej umożliwiających natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej;
d) dokumentowanie pomocy medycznej;
e) oznakowanie osób wchodzących w skład zespołu medycznego poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim w brzmieniu: „RATOWNIK” albo „RATOWNIK MEDYCZNY”, albo „PIELĘGNIARKA” oraz w języku angielskim w brzmieniu: „MEDICAL STAFF”
f) pomoc medyczna w trakcie imprezy:

• „Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2019” zgodnie z harmonogramem i wykazem ilościowym uczestników
o 18.05.2019r. w godzinach od 16:00-21:00 na 900 osób
o 19.05.2019r. w godzinach od 15:30-18:00 na 600 osób

• „Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa – Kresoviana 2019” zgodnie z harmonogramem i wykazem ilościowym uczestników
o 25.05.2019r. w godzinach od 11:00-18:00 na 600 osób

• „Koncert Adama Bałdycha” zgodnie z harmonogramem i wykazem ilościowym uczestników
o 31.05.2019r. w godzinach od 20:30-22:30 na 900 osób

• „Dni Gorzowa 2019 Energia Miasta!” zgodnie z harmonogramem i wykazem ilościowym uczestników
o 14.06.2019r. w godzinach od 18:00-23:30 na 3500 osób
o 15.06.2019r. w godzinach od 12:00-18:00 namiot pomocy medycznej 2 ratowników
o 15.06.2019r. w godzinach od 19:00-01:00 na 3500 osób
o 16.06.2019r. w godzinach od 17:00-23:00 na 3500 osób

• „Koniec Lata Party” zgodnie z harmonogramem i wykazem ilościowym uczestników:
o 24.08.2019r. w godzinach od 19:00 - 03:00 na 3500 osób
o 25.08.2019r. w godzinach od 17:00 - 23:00 na 3500 osób

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału
III.1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia. zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.
III.1.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie zabezpieczenia imprez masowych.
Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku metodą spełnia/ nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Zamawiający zaleca złożenie ofert na formularzu oferty przetargowej (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - przez wszystkie podmioty konsorcjum lub przez podmiot uprawniony do występowania w imieniu grupy Wykonawców.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:
Kryterium - Cena zamówienia (brutto) - 100 %
Sposób oceny ofert:

cena brutto najniższa

Xc = ------------------------------------------ x 100pkt

cena brutto oferty badanej


VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu podpisanej przez wykonawcę oferty, przygotowanej na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w pkt. III specyfikacji, w formie mailowej na adres: info@emceka.pl
w terminie do dnia 25.04.2019 roku, do godz. 12:00
W tytule wiadomości należy wpisać:
Postępowanie „Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego”
2. Oryginały dokumentów należy dostarczyć/przesłać niezwłocznie na adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26,
66-400 Gorzów Wlkp.
Z dopiskiem na kopercie „Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego”

ZAŁĄCZNIKI:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Umowa
3. Formularz oferty


„Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych
Alte Kameraden 2019” tj. przygotowanie, dostarczenie oraz serwowanie posiłków w trakcie wydarzenia organizowanego przez Zamawiającego w dniach 17-19 maja 2019”.

Gorzów Wlkp. 12.04.2019

MCK.DMiPFZ.272-8.19.JSM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych Alte Kameraden 2019” tj. przygotowanie, dostarczenie oraz serwowanie posiłków w trakcie wydarzenia organizowanego przez Zamawiającego
w dniach 17-19 maja 2019.

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
55320000-9 – usługi podawania posiłków
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 66-400 Gorzów Wielkopolskiego
te. 95/720-29-11

II. Tryb
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami oraz z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nr 6/2018 dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 30 000 euro.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: usługa cateringowa dla uczestników spotkań w ramach projektu pn. „Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych
ALTE KAMERADEN 2019”.
Do Wykonawcy należeć będzie:
Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali Miejskiego Centrum Kultury „Zawarcie” mieszczącego się przy ul. Wawrzyniaka 66 a w Gorzowie Wlkp wg załączonej propozycji menu (załącznik nr 1).

Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego
oraz zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminach:
od 17 do 19 maj 2019 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 100%.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

2.1. Sposób oceny kryterium „Cena” ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca
z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”:


 Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:
a) Przygotowana przez Wykonawcę propozycja menu lub dołączone zaakceptowane przez Wykonawcę menu i harmonogram, które przygotował Zamawiający w Załączniku nr 1,
b) wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
c) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia,
d) Wykonawca złoży zaakceptowaną, zaparafowaną i podpisaną umowę, zgodną ze wzorem określonym w Załączniku nr 4
e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
f) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
g) każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
h) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
i) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
j) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury
lub e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl.
Termin składania ofert do dnia 18.04.2019 r. do godziny 15:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Sołtysiak - Matyasz, tel. 512-28-28-45 email: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Drzymały 26 NIP 599-26-93-120 − kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@mckgorzow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi
pn.: „Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektów pn. Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden 2019” prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy tj. po zrealizowaniu zobowiązań wzajemnych z niej wynikających, bądź od dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO. 32.


X. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
2. Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Wykaz załączników:
1. Przykładowe menu „MSOD Alte Kameraden 2019”
2. Formularz ofertowy
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia
4. Projekt umowy

……………………………………………………………Opublikował: Marcin Malinowski
Publikacja dnia: 17.04.2019
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.03.2019
Dokument oglądany razy: 3 328