RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Instytucji

UCHWAŁA NR XLII/477/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie nadana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie
Wlkp
.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp,, zwane dalej MCK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa.

§ 2. Organizatorem MCK jest Miasto Gorzów Wlkp.

§ 3, MCK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem nr XIII/2001 prowadzonego przez Organizatora.

§ 4.
1. Siedzibą MCK jest Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26.
2. Terenem działania MCK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5., Nadzór nad MCK w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 2. Cele i zadania.

§ 6. Podstawowym celem statutowym MCK jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury.

§ 7. Podstawowymi zadaniami MCK są:

1) badanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i regionu,
2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i dbałość o jej innowacyjność,
3) promowanie i wspieranie wartościowych inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej,
4) kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką,
5) wspieranie i inicjowanie działań nieposiadających zinstytucjonalizowanych form działalności,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych.

§ 8. MCK swój cel i zadania realizuje m.in. poprzez:

1) organizację spektakli, koncertów, wystaw, pokazów, festynów, imprez rozrywkowych i artystycznych, estradowych, festiwali, konfrontacji, szkoleń, konferencji i innych,
2) prowadzenie działalności w zespołach, sekcjach, kołach, klubach zainteresowań, grupach artystycznych i innych formach,
3) impresariat artystyczny,
4) organizowanie przedsięwzięć, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację projektów kulturalnych i edukacyjnych umożliwiających czynne uczestnictwo w odbiorze oferty kulturalnej,
5) realizację przedsięwzięć wspólnie z podmiotami z sektora publicznego, jak i prywatnego,
6) mecenat nad amatorskim ruchem artystycznym,
7) podejmowanie innych form działalności artystycznej mających na celu upowszechnianie kultury.

§9. Cele i zadania MCK realizuje zgodnie z polityką kulturalną oraz dokumentami strategicznymi Miasta.


Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja.

§ 10.

1. Organem zarządzającym MCK jest dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
2. Za gospodarkę finansową MCK odpowiada dyrektor.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
4. Dyrektor ustanawia zastępcę na czas swojej nieobecności.
5. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników, określając granice ich umocowania.
6. Główny księgowy instytucji wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora, z wyłączeniem zawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagradzania i nagród.

§11.
Organizację wewnętrzną MCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w MCK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12.
1. Organem doradczym MCK jest Rada Programowa, powoływana przez dyrektora instytucji.
2. Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin organizacyjny instytucji.


Rozdział 4. Majątek i gospodarka finansowa.

§ 13.
1. MCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej MCK jest plan Finansowy, zatwierdzany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulegać zmianom.
3. Działalność MCK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu miasta, funduszy celowych - krajowych jak i zagranicznych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.
4. Wysokość rocznej dotacji dla MCK ustala Rada Miasta na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez dyrektora instytucji.
5. MCK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych (w szczególności w zakresie: organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, wynajmu lokali, usług reklamowych, usług handlowych i innych).
6. Dyrektor corocznie, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 15. Traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/452/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie połączenia instytucji kultury.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski


UCHWAŁA NR XVlll/353/2020
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) postanawia się co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nadanym uchwałą nr XLll/477/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r. poz. 372) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. W Miejskim Centrum Kultury działa Rada Programowa zwana dalej "Radą", jako organ doradczy Dyrektora.
2. W skład Rady wchodzą minimum trzy osoby powoływane i odwoływane przez Dyrektora instytucji w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
3. Radę powołuje się na okres równy okresowi na jaki został zatrudniony Dyrektor".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan KaczanowskiOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 24.08.2020
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 24.08.2020
Dokument oglądany razy: 3 214